Sindicate

Echipa Comitetului Sindical

Radu Ana-preşedintele comitetului sindical

Baciu Nicolae – membru a comitetului sindical

Guţu Sergiu – membru a comitetului sindical

Abdullaeva Olga – membru a comisiei de cenzori

Guşan Grigore – membru a comisiei de cenzori